V září celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 1,1 % na 529 098, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,3 % na 56 556 a podíl nezaměstnaných osob poklesl o 0,1 p.b. na 7,3 %.

K 30. 9. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 529 098 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 127 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 je nižší o 27 960 osob. Z tohoto počtu bylo 512 606 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let[1]. Bylo to o 8 502 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 byl jejich počet nižší o 29 246.

V průběhu září bylo nově zaevidováno 67 480 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 25 793 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 2 360 osob.

 Z evidence v září odešlo celkem 73 607 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 25 781 osob více než v předchozím měsíci a o 13 814 osob více než v září 2013. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsícinastoupilo 46 518 osob, tj. o 15 879 více než v předchozím měsíci a o 14 820 více než v září 2013, 9 448 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce ČR, tj. o 2 634 více než v předchozím měsíci a o 6 720 více než v září 2013, 27 089  uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 65 okresech, největšív okresech Pardubice a Prachatice (shodně o 3,9 %), Pelhřimov a České Budějovice (shodně o 3,4 %), Havlíčkův Brod (o 3,3 %) a Písek (o 3,1 %).Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 12 okresech, největšív okresech Opava (o 1,7 %), Sokolov (o 0,8 %), Břeclav a Mělník (shodně o 0,7 %) a Chomutov (o 0,6 %).

K 30. 9. 2014 bylo evidováno 33 039 absolventů škol všech stupňů vzdělánía mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 654 osob a ve srovnání se zářím 2013 byl nižší o 8 142 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 6,2 % (srpen 2014 –  4,7 %, září 2013 – 7,4 %). Z celkového počtu bylo 29 373 absolventů školvšech stupňů vzdělání, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 7 835 osob a ve srovnání se zářím 2013 byl nižší o 7 928 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,6 % (srpen 2014 –  4,0 %, září 2013 – 6,7 %).

Ke konci září evidoval ÚP ČR 275 076 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,0 %. V evidenci bylo 59 745 osob se zdravotním postižením, což představovalo 11,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 96 745 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2014 – 19,6 %, září 2013 – 18,7 %).

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu stejného věku poklesl k 30. 9. 2014 na 7,3 %(srpen 2014 – 7,4 %, září 2013 –  7,6 %, zpětně spočtená časová řada od roku 2005 je na adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/casove_rady). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo35 okresů, nejvyšší byl v okresech Most (12,8 %), Ústí nad Labem (12,5 %), Bruntál (12,4 %), Karviná (12,2 %), Ostrava-město (11,2 %), Chomutov (11,1 %) a Sokolov (9,9 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (3,4 %), Prachatice (4,1 %),  Pelhřimov (4,2 %), Benešov (4,3 %), Mladá Boleslav (4,4 %), Rychnov nad Kněžnou, Praha-západ a Rokycany (shodně 4,5 %). Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 6,9 % a podíl nezaměstnaných žen poklesl na 7,6 %.

Podle posledních dostupných údajů míra nezaměstnanosti zpracovávanáEUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v srpnu 2014 ČR 6,6 %, v EU28 9,8 %.  Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,5 %), v Německu (5,0 %), na Maltě (5,5 %), v Lucembursku (5,8 %), v Nizozemí (6,2 %) a v Dánsku (6,5 %). Vyšší než průměr EU28 byla ve Francii (10,2 %), v Bulharsku (10,3 %), v Litvě a v Itálii (10,9 %), v Irsku (11,8 %), na Slovensku (12,9 %), v Portugalsku (13,7 %), v Chorvatsku (14,9 %), na Kypru (15,3 %) a ve Španělsku (23,9 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii údaje za srpen nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červen 2014, byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobněji vizhttps://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

            ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2014 celkem 56 556 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 832 vyšší než v předchozím měsíci a o 15 134 vyšší než v září 2013. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 9,4 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Ústí nad Labem (37,2), Sokolov (33,3), Karviná (32,8), Děčín (27,6) a Bruntál (27,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo5 506 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 10,9 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 13 214, na jedno volné místo připadalo 2,5 uchazečů této kategorie. Volných pracovních místvhodných pro absolventybylo evidováno 13 147, což činilo 23,2 % z celkového počtu volných pracovních míst (srpen 2014 –  23,1 %; září 2013 –  22,6 %). Oproti minulému měsíci počet volných pracovních míst vhodných pro absolventy vzrostl o 507 a meziročně vzrostl o 3 795 míst. K 30. 9. 2014 na jedno volné pracovní místo připadalo 2,2 absolventů (srpen 2014 –  1,7; září 2013 –  4,0).

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 30. 9. 2014 umístěno naVeřejně prospěšné práce (VPP) celkem 20 259 uchazečů, na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená 18 016 uchazečů. Celkem 3 114uchazečů bylo podpořeno SÚPM zřízeným za účelem vykonávání samostatně výdělečné činnosti (SÚPM – SVČ) a 224 uchazečů bylo podpořeno nově zřízenými SÚPM u zaměstnavatele. V rámci Chráněných pracovních míst (CHPM) bylo podpořeno celkem 1 770 osob se zdravotním postižením (z toho 60vykonává samostatně výdělečnou činnost) a pomocí příspěvku na provoz CHPM a CHPM-SVČ bylo podpořeno 116 uchazečů. K 30. 9. 2014 se účastnilorekvalifikačních kurzů celkem 12 676 uchazečů. Celkem 442 uchazečů bylok 30. 9. 2014 podpořeno pomocí Aktivizační pracovní příležitosti. PomocíProjektů ESF OP LZZ – Cílené programy bylo k 30. 9. 2014 celkem podpořeno3 682 uchazečů. Do regionálního individuálního projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let bylo k 30. 9. 2014 zapojeno 4 857 uchazečů.

Z méně využívaných nástrojů bylo prostřednictvím Překlenovacího příspěvkupodpořeno 180 uchazečů a prostřednictvím Příspěvku na zapracování 40uchazečů.

Celkem bylo tedy k 30. 9. 2014 prostřednictvím příspěvků v rámci APZpodpořeno 65 376 uchazečů.Podle informací krajských poboček ÚP ČR nahlásilov září 2014 hromadné propouštění 20 zaměstnavatelů. Počet zaměstnanců, jichž se tato propouštění mají týkat, byl 813. Počet zaměstnavatelů meziměsíčně stoupl (o 4), počet zaměstnanců klesl (o 21). Meziročně došlo k poklesu těchto ukazatelů (o 10, resp. o 900).

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://portal.mpsv.cz/sz/stat.

 

[1] Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

[2] Stav k 30.9.2014 dle platných dohod a platných vydaných rozhodnutí.


tab 1

Graf1

 0

3

6

54