V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením (OZP). Na konci března 2014 jich hledalo práci 63 399, tedy 10,4 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.

V podpoře zaměstnávání lidí se zdravotním postižením hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR (ÚP ČR), a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem.

„I když už naše společnost udělala ve srovnání s dobou minulou jisté pokroky, někteří zaměstnavatelé si bohužel stále myslí, že lidé se zdravotním postižením nepotřebují a nedokáží pracovat. Že by byli pro firmu přítěží.  Přitom často stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho „zdravý“ kolega,“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Příspěvek na zřízení CHPM

Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu. K 31. 3. 2014 podpořil touto cestou celkem 1 342 CHPM pro OZP (z toho 49 jich vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní a úklidové služby nebo ostrahu objektů. Na dalších 99chráněných pracovních míst poskytl příspěvek na provoz. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil od ledna do března 2014 v rámci této agendy, dosáhla7 830 650 Kč.

Příspěvek na zřízení CHPM je určen na pořízení potřebného vybavení. Podmínkou je, že takto vytvořené místo musí firma obsadit minimálně na tři roky. Pokud přijme člověka se zdravotním postižením, může dostat částku odpovídající maximálně osminásobku (196 976 Kč), a v případě osoby s těžším zdravotním postižením pak dvanáctinásobku (295 464 Kč), průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (24 622 Kč). Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak činí maximální výše poskytnutého příspěvku desetinásobek uvedené průměrné mzdy (246 220 Kč) a čtrnáctinásobek pro osoby s těžším zdravotním postižením (344 708 Kč).

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

ÚP ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí12 měsíců ode dne, kdy takové místo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč. Od ledna do března 2014 přispěl Úřad práce ČR zaměstnavatelům touto cestou částkou ve výši 2 157 298 Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP 

Jestliže ve firmě pracuje na chráněných pracovních místech více než 50 % OZP z celkového počtu zaměstnanců, může si zaměstnavatel zažádat i o příspěvek narefundaci 75% skutečně vynaložených nákladů na mzdy pracovníků se zdravotním postižením. Maximálně může na každého takového zaměstnance dostat 8 tis. Kč měsíčně. Pokud bude CHPM obsazeno nejméně po dobu 12 měsíců, může si požádat o další dva tisíce na částečné krytí provozních nákladů. Celkem tak může získat na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením až10 tis. Kč měsíčně. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový. Během ledna až března 2014 takto stát vyplatil zaměstnavatelům 961 912 453 Kč.

Sleva na dani

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity pak 60 tis. Kč ročně.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR